UrbanRail.Net > Europe > Moscow Metro

Line 1 - Line 2 - Line 3 - Line 4 - Line 5 - Line 6 - Line 7 - Line 8 - Line 9 - Line 10 - Line 11 - Line 12

Line 11 - Kakhovskaya

Kashirskaya

Varshavskaya

Kakhovskaya

Kakhovskaya Kakhovskaya


11/08/1969: Kashirskaya - Kakhovskaya (3.3 km) as part of Line 2

18/11/1995: Line 11 separated from Line 2

 


Line 1 - Line 2 - Line 3 - Line 4 - Line 5 - Line 6 - Line 7 - Line 8 - Line 9 - Line 10 - Line 11 - Line 12


UrbanRail.Net > Europe > Moscow Metro